Group 2 [Blended finance in healthcare ]

[Disha Goswami, Pankita Shrivastava,Nishant Shandilya, Karan Raina, Rajat Saxena, Sanskriti Sarangi, Nancy Balecha ]