Group 7 [PineLabs- Credit rating system for BNPL System]

[Saransh Naugraiya, Ankita Lakhotia, Purbayan Bhattacharyya, Pranav Bharara, Tushar Chawla, Rishabh Agarwal, Meghna Talreja]